A tartalomhoz

Főmenü:


Választási Szabályzat

Dokumentumok

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT

A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség Közgyűlése az alábbi

Választási Szabályzatot

alkotja.


Székesfehérvár, 2011. február 26.


I. Általános rendelkezések

I.1. A jelen választási szabályzat hatálya kiterjed különösen
a Megyei Szövetség
Elnöksége, Felügyelő Bizottság megválasztására.

I.2. A Megyei Szövetség közgyűlésébe delegált minden tagja jogosult részt venni a szövetségen belüli választásokban és bármely tisztségre megválasztható.

I.3. Nem választható az a személy,
- akit jogerősen választási jogainak gyakorlásától eltiltottak,
- aki ellen büntetőeljárás van folyamatban.

II. Jelen Választási Szabályzatban meghatározott jelölések és választások lebonyolítására a közgyűlés 3 tagú Választási Bizottságot hozhat létre, melynek tagjaira a közgyűlés szavazati joggal bíró bármely tagja javaslatot tehet, s melynek megválasztása - e szabályzat rendelkezéseinek megfelelően - nyílt szavazással és egyszerű többséggel történik.

II.1. A Választási Bizottság megbízatása a következő tisztújító közgyűlésig, tagjainak mandátuma az új tagok megválasztásáig tart.

II.2. A Választási Bizottságnak nem lehet tagja a I.1-ben szereplő tisztségekre jelölt, vagy annak hozzátartozója. Amennyiben ezen összeférhetetlenség a jelölés során állapítható meg, a Választási Bizottságba azonnal új tagot kell választani.

II.3. A Választási Bizottság feladata és a szavazás lebonyolítása, az utóbbi titkossága feltételeinek biztosítása, valamint az eredmény kihirdetése.
III. A jelölés a Közgyűlés előtt nyíltan történik

III.1. A jelölés során de még a szavazás előtt a jelölt köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy
- a jelölést elfogadja,
- a jelöltsége meghatározott esetleges összeférhetetlenséget nem jelent, vagy ha ilyen fennáll, milyen módon kívánja megszüntetni azt.
- választhatóságában a Választási Szabályzatban meglévő korlátozottság (Választási szabályzat I.3. pontja) nem áll fenn.

III.2. Az érvényes jelöléshez a határozatképes ülésen jelenlévők legalább 20 %-nak támogatása szükséges. E kérdésben a szavazás nyíltan történik.

III.3. Mindenkit, aki érvényes jelölést kapott, a szavazólapra fel kell venni.

IV. A szavazás dokumentálása

IV.1. Minden szavazásra jogosult küldöttnek egyenlő szavazati joga van. A szavazás a jelölés lezárása után titkosan és a Választási Bizottság elnöke által hitelesített, aláírt és a megyei szövetség bélyegzőjével ellátott szavazólapon történik. A szavazólapot a jelölés lezárása után a Választási Bizottság készíti el.

IV.2. A szavazásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet - annak lezárása után - a Választási Bizottság tagjai írnak alá.

IV.3. A jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a szavazás tárgyát,
- a szavazás helyét és idejét,
- a szavazásra jogosultak számát a jelenléti ív hiteles másolatának csatolásával,
- a közgyűlés határozatképességére vonatkozó adatokat,
- a leadott érvényes és érvénytelen szavazatok számát,
- a leadott érvényes szavazatok jelöltek szerinti megoszlását,
- a szavazás eredményét, vagy eredménytelenségét

IV.4. Érvényes az a szavazat, melyből kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy a szavazó kire szavazott.

IV.5. Érvénytelen az a szavazat,
- melyet nem hitelesített szavazólapon adtak le,
amellyel egy szavazólapon a megválaszthatók számánál több jelöltre szavaztak,
melyből nem állapítható meg kétségtelenül, hogy kire szavaztak.

IV.6. A szavazásról felvett jegyzőkönyvet és mellékleteit (jelenléti ív, szavazólapok, összesítések) a Választási Bizottság elnöke aláírásával és a szövetség bélyegzőjével hitelesítetten lezárt borítékban a következő választásig meg kell őrizni.

V. Megválasztottnak tekintendő
-
egy fő választhatósága esetén az a jelölt, aki a legtöbb szavazatot kapta, feltéve, hogy az érvényes szavazók több mint felét megkapta,
- több fő választhatósága esetén azok a jelöltek, akik sorrendben a legtöbb szavazatot kapták, feltéve, hogy az érvényes szavazatok több mint felét megkapták.

V.1. Ha az előző pontban írtak szerint senki sem érte el az ott megjelölt többséget, második fordulót kell tartani. E második fordulóban a két legtöbb szavazatot elért jelölt indulhat és az tekinthető megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta.

V.2. Ha több fő választhatósága áll fenn és a megválasztottnak tekintendők száma meghaladja a megválasztható létszámot, a megválasztottnak tekintendő jelöltek között második fordulót kell tartani. E második fordulóban azt kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta.

V.3. Ha a megválasztottnak tekintendők száma nem éri el a megválasztható létszámot, a betöltetlen helyre kell második fordulót tartani. E második fordulóan új jelölt is állítható és az tekintendő megválasztottnak, aki a legtöbb szavazatot kapta.

V.4. Szavazategyenlőség esetén a választást meg kell ismételni.

A szövetség elnökének, titkárának megválasztása

VI. Az elnök, a titkár tisztségre a szövetség bármely szervezete általa közgyűlésbe delegált személy egy jelöltet ajánlhat.

VI.1. Jelöltként kell a szavazólapra felvenni azt, akit a közgyűlésen jelenlévő küldöttek legalább 20 %-a támogat. Ez nyílt szavazással történik.

VI.2. A szövetség elnökét, titkárát, a külön-külön szavazólapra felvett jelöltek közül titkos szavazással választja meg.

VI.3. Megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki az érvényesen leadott szavazatok több mint felét megkapta.


VI.4. Amennyiben az előző pontban előírt többséget a jelöltek egyike sem szerezte meg, második fordulót kell tartani. A második fordulóban a legtöbb szavazatot elért 2 jelölt indulhat.

VI.5. A második választási fordulóan megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, aki az érvényesen leadott szavazatok többségét megkapta.


A szövetség alelnökeinek és Ellenőrző Bizottsági tagjainak megválasztása


VII. A elnökség 5 alelnökének és az Ellenőrző Bizottság 3 tagjának személyére a közgyűlésen jelenlévő küldöttek tesznek javaslatot.

VII.1.Jelöltnek az tekinthető, akit a közgyűlésen jelenlévő küldöttek legalább 20 % - aámogat.

VII.2.A szavazás eredményeinek megállapításánál a V-V4. pontokban meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe