A tartalomhoz

Főmenü:


2015

Kovács Lászlóné írásai
Az FMTSZ 2015. évi KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL
Őszinte légkör és kritikus hangvétel jellemezte a küldöttértekezletet


Mint már annyiszor, 2015. február 14-én délelőtt is benépesült a székesfehérvári Megyeháza Rézterme azzal a céllal, hogy a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség tagszervezeteinek küldöttei számot vessenek elmúlt évi tevékenységükkel, miközben pillantást vetnek a jövőbe. Ez a helyszín az FMTSZ életében több, mint egy tanácsterem. Szimbolikus jelentését az adja, hogy az 1888-ban alakult nagy múltú szervezet, amely a 20. század első felének viharaiban munkáját szüneteltetni kényszerült, ebben a teremben alakult újjá 1992-ben, és azóta is itt éli meg évente az együtt gondolkodás felelősségét és a közös tervezés örömét. Így történt ez most is.

Megkezdődik a küldöttgyűlés

A regisztrálási formaságok lebonyolítása után, Farkas - Bozsik Gábor tű. százados, az FMTSZ titkára, aki első ízben töltötte be a küldöttgyűlés levezető elnökének tisztét, megköszönte Pázmánd ÖTE ifjúsági tűzoltóinak azt, hogy segítettek az esemény ünnepélyes légkörének megteremtésében, majd köszöntötte a megjelenteket, köztük Székesfehérvár MJV Önkormányzatának közbiztonsági feladatköröket ellátó tanácsnokát, Viza Attilát, Magosi Lajos tű. ezredest, az FMKI igazgatóját, Bárdos Zoltán tű. alezredest, a Fejér Megyei Védelmi Bizottság titkárát, Nagy Lajos tű. alezredest, a Fejér Megyei Polgári Védelmi Egyesület elnökét, Vén Norbert tű. alezredest, Benke Dávid Dénes és Kővágó Dezső tű. őrnagyokat, a legendás tűzvédelmi szakember, Vida Pál rokonait: Árvay Gábort és feleségét valamint másokat. Miután megállapítást nyert, hogy a küldöttgyűlés határozatképes - a 41 tagszervezetet számláló szövetségből 26 egyesület küldöttei voltak jelen - a napirend ismertetésére került sor.
Mielőtt a küldöttgyűlés megkezdte munkáját, az FMKI igazgatója, Magosi Lajos tű. ezredes köszöntötte a küldöttgyűlés résztvevőit. Mint mondta, a megyei tűzoltó szövetségek fő feladata a tagszervezetek összefogása és működésük segítése. Az a léc, amelyet a megyei szövetség előző vezetése felállított, országos szinten nézve is magasra került.
Fejér megyében mentőtűzvédelmi szempontból fehér folt maradt Pusztaszabolcs és Lajoskomárom környékének védelme, hosszú a vonulási idő. Előrelépés ezen a téren, hogy Pusztaszabolcson katasztrófavédelmi őrs alakult. Létrejöttében jelentős szerepe van az önkéntes egyesületeknek. Hasonló őrs kialakításához Lajoskomárom is megkap minden segítséget. Ha ez sikerül, 2016-ban nem lesz lefedetlen terület ebben a vonatkozásban.
Pázmánd ÖTE már elérte az I. kategóriás szintet, minősítő vizsgára van még szükség az önálló beavatkozási jogosítványukhoz. Óriási dolog ezt felvállalni! - mondta Magosi Lajos. Felelősség, felkészültség kell hozzá. Támogatjuk ezeket az igényeket - ígérte. A továbbiakban a támogatások mértékéről és módjáról, valamint a pályázatokról szólt. Végezetül megköszönte az FMTSZ 2014-ben végzett munkáját, kiemelve, hogy másokért önkéntesen dolgozni a legnemesebb tevékenység.
A továbbiakban Nagy Lajos tű. alezredes, az FMPVE elnöke köszönte meg a szövetség polgári védelmi szakterületen végzett munkáját, melyet a nemzeti minősítő és rendszerbeállító gyakorlaton készült kivetített képek is megjelenítettek. Az önkéntes mentőszervezetekre épülő megmérettetést a kistérségek felelősséggel vállalták, az ismétlő gyakorlatra 2015-ben kerül sor, csakúgy, mint a tűzoltó egyesületek éves kötelező gyakorlatára.
A küldöttgyűlés munkája a könyvelést érintő személyi változás, és az elmaradt tagdíj befizetésére vonatkozó elnökségi javaslat bejelentésével folytatódott. A levezető elnök tolmácsolta a Magyar Rendvédelmi Kar elnöke, Dobson Tibor tű. dandártábornok MTSZ elnök üzenetét, aki jó munkát kívánt a küldöttgyűlésnek.

Beszámoló a 2014-ben végzett munkáról
Az FMTSZ tárgyévi tevékenységéről annak elnöke, Varga Ernő tű. alezredes, tűzoltósági főtanácsos adott számot. Mielőtt a történteket ismertette, elmondta, hogy szakmai szempontból kettősséget mutat az elmúlt időszak, mivel a megszokott színvonalú munka ezúttal nem párosult az elvárásoknak megfelelő irányítással, elismerve ebben saját felelősségét.
Miközben a kivetítőn nyomon követhettük Fejér megye tűzoltóinak mindennapjait, az elnöki beszámolóból megtudtuk, hogy az év az önkéntes mentőszervezetek minősítő és rendszerbeállító gyakorlatával kezdődött Gánton, Seregélyesen, Adonyban és Enyingen, ahol az érintettek jól teljesítettek. Bár voltak kihagyott lehetőségek (ahogy azt az elnök megfogalmazta), a tűzoltó élet majd minden eseményén ott találjuk a mieinket, jelesül a Flórián napi ünnepségen és a védőszent előtti tisztelgés megyei helyszínein (köztük Bicskén és Vértesbogláron), a székesfehérvári hagyományos tűzoltó felvonuláson, Iszkaszentgyörgy és Pázmánd ÖTE jubileumi küldöttgyűlésén (utóbbi helyszínen emléktábla avatáson), az FMKI által szervezett, valamint a csákvári gyermeknapon és más egyesületi alkalmakon. Ami az oktatást illeti: 2014-ben az FMKI által szervezett 40 órás alapfokú tanfolyam lebonyolításához segítséget nyújtott a szövetség, annak titkára előadóként is.
Az FMTSZ mindenkor hangsúlyt fektetett a fiatalokkal való foglalkozásra. Évek óta népszerű a Pázmándon szervezett, szövetség által támogatott, immár hatodik ifjúsági tábor. A helyi fiatalok méltó szerepléssel viszonozzák a bizalmat: Pázmánd ÖTE ifjúsági leányraja harmadszor nyert országos versenyt, és már készül a 2015. évi lengyelországi nemzetközi ifjúsági tűzoltó olimpiára. Az FMTSZ Örökös Tiszteletbeli Elnöke, Mihály János ny. tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos részt vett a zánkai országos ifjúsági tűzoltóverseny szervezésében és lebonyolításában, az FMTSZ pedig az ifjúsági katasztrófavédelmi verseny lebonyolításában és díjazásában vállalt részt.
A tűzoltóversenyek az egyesületek életében is jelentős eseménynek számítanak. 2014-ben az önkéntesek megyei versenyének lebonyolítására Csákváron került sor Iszkaszentgyörgy ÖTE helyszíni segítségével. Az FMTSZ képviseltette magát a hivatásos tűzoltók lépcsőfutóversenyén és a 800 l/p kismotorfecskendő szerelésben is.
Régi vágy vált valóra 2014 októberében a megyei tűzoltó hagyományok ápolásával kapcsolatban: átadásra került a csákvári tűztorony. Az ünnepi aktuson Farkas-Bozsik Gábor titkár képviselte a szövetséget. Az éves beszámolóból megtudhattuk azt is, hogy az FMTSZ és a megyei Tűzmegelőzési Bizottság között kiváló a kapcsolat, tavaly és az idén a CO mérgezés- és a kéménytüzek megelőzésén munkálkodnak közösen. Szó esett még két korábban benyújtott sikeres pályázatról, melyek közül az egyik tárgyévben realizálódott, a másik projekt befejezése 2015-ben várható.
Az elnöki beszámolót Mihály János, korábbi FMTSZ elnök hozzászólása követte, aki megköszönte Mór ÖTE segítségét a zánkai verseny lebonyolításához. Elmondta, hogy 2014-ben is kaptak mikuláscsomagokat az egyesületek, ez a jövőben is kívánatos volna a közösségteremetés egyik eszközeként. Hiányolta az ifjúságiakat a küldöttgyűlésről, csak Pázmánd élt ezzel a lehetőséggel. Kérte, hogy olyan tagokat küldjenek a tagszervezetek a mentőszervezetekkel kapcsolatos képzésre, akik tovább tudják adni a tanultakat. A vezetőséggel kapcsolatban megnyugtatónak találta az önkritikus hangvételt.
A következő napirendi pont az Felügyelő Bizottság éves jelentése volt Nagy István elnök (Vál ÖTE) tolmácsolásában. Bírálnom kell - kezdte mondandóját, majd ismertette azokat a hiányosságokat, amelyek az FMTSZ 2014. évi munkájában mutatkoztak. Ezek gazdálkodási és működési jellegűek voltak, az irányításra és a tájékoztatásra vonatkoztak. Ugyanakkor a szövetség a pénzügyi és költségvetési fegyelmet betartotta.
A beszámolót vita követte. Mihály János arra hívta fel a figyelmet, hogy a tagszervezetek dokumentálják tevékenységüket a honlap útján. Borbély István (Polgárdi ÖTE), aki az Európa Tanács alelnöke volt, az önkéntesek védelmében szólva, a polgármesterek, politikusok jelenlétét hiányolta a tűzoltó életből. A küldöttgyűlés legaktívabb résztvevője Nemes János (Isztimér ÖT és Védő Egyesület) volt, aki nemcsak lokális problémáikat tárta fel, hanem csaknem minden témáról elmondta a véleményét, elvárását, javaslatait és azt is, hogy az FMTSZ további jó munkájának garanciája a kritika és az önkontroll. Szeretem az ilyen hangvételű értekezleteket - mondta Magosi Lajos. A kritika nem globális probléma, minden vezetőváltásnak vannak rögös részei, tenni kell a változásért, erre megvan az esély, melyhez a megyei szintű szakmai felügyelet minden támogatást megad.
A soron következő napirendi pont a 2014. év költségvetési beszámoló volt a szövetség titkárának előterjesztésében (részletesen ld. honlap). Ezután a 2015. évi tagdíj megállapításra került sor. Farkas-Bozsik Gábor elmondta, hogy az elnökség nem kívánja módosítani a jelenlegi 15.000 Ft/év összeget, viszont az elmúlt évi elmaradás befizetését javasolja.

Tervek, célok, feladatok 2015-ben
Az FMTSZ 2015. évi munkaprogramját szintén a titkár ismertette. Elmondta, hogy az MTSZ - ben végbemenő szervezeti változás új munkaprogram kidolgozását követeli meg. Új vonás lesz a járási mentőszervezetek mintájára kialakítandó települési mentőszervezetek létrejötte, ennek során realizálódik a 2013-ban elnyert pályázati összeg. Pázmánd ÖTE 2015. márciusától rendelkezik tevékenységi területtel, mint önálló beavatkozásra jogosult egység. Elkészült az elnökségi ülések éves tervezete, nyilvánosságot biztosítva az érdeklődőknek. Jelenleg szervezés alatt van egy szakmai nap, melynek helyszíne Velence lesz, de minden más szakmai képzést, oktatást támogat a szövetség. A munkaprogramban szerepel az MTSZ rendezvényein való részvétel, továbbá különböző versenyek, táborok, tanfolyamok, szakmai napok, hagyományőrző megmozdulások. Az év során több egyesület - köztük Isztimér, Vál, Csákberény, Dunaújváros - ünnepel jubileumot. A munkaprogramot jelenlévők észrevételekkel egészítették ki, többek között azzal a javaslattal (Nagy Lajos), hogy a középiskolai közösségi szolgálat teljesítésére tűzoltó egységnél is legyen lehetőség. Nemes János gyakorlati tapasztalata szerint az iskolák nyitottak, náluk már működik ez a forma. Ismertetésre került a 2015. évi költségvetési tervezet is, lásd. honlap.
A küldöttgyűlés munkája az FMTSZ új alapszabályának ismertetésével folytatódott. A napirend előadója Mihály János tiszteletbeli elnök volt. A módosítás jogokat és kötelezettségeket tartalmaz, ld. honlap.
A nap folyamán megvitatásra került témák mindegyikét nyílt szavazással szavazta meg a küldöttgyűlés, az elmaradt tagdíj befizetésére vonatkozó javaslatot 2 fő tartózkodással, a többi határozatot egyhangúan. Hátra volt még az "Egyebek", vagyis Varga Ernő elnök néhány közérdekű bejelentése, aki megköszönte az aktivitást és a konstruktív vitát. Végezetül Mihály János tett egy javaslatot, melynek értelmében érdemei elismeréseként Csiszár István ny. tű. alezredest az FMTSZ tiszteletbeli tagjává választotta a küldöttgyűlés, aki a megtisztelő címet meghatottan köszönte meg. Ő is tett egy javaslatot, miszerint az FMTSZ kezdeményezze Vida Pál székesfehérvári szülőházának falán egy emléktábla elhelyezését, valamint egy utca róla való elnevezését.

Összességében: a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség 2014 évet értékelő küldöttgyűlése eredményes munkát végzett, amely egyben a következő időszak zálogának tekinthető.

Kovács Lászlóné------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÜLDÖTTGYŰLÉSI INTZERMEZZO HÁROM TÉTELBEN

Az FMTSZ évértékelő küldöttgyűlésének voltak olyan pillanatai, amikor alkalmam nyílt szót váltani a résztvevők némelyikével.

ELSŐ TÉTEL

A szimpatikus budapesti házaspár évek óta meghívottként van jelen a szövetség eme jeles eseményén.
Árvay Gábor, a Magyar Állami Földtani Intézet kutatási osztályának geológusa és kedves felesége, Jolika, aki női szabóként jeleskedik, a magyar tűzvédelem egyik legnagyobb alakjával, Vida Pállal áll rokonságban: Árvay Gábor nagyapjának ugyanis Vida Pál volt a bérmaapja. Hogyan derült ez ki ennyi év távlatából? - tettem fel a kérdést. Családfakutatással foglalkozom hobbyként - hangzott Árvay úr válasza. Nagyapám Székesfehérváron járt gimnáziumba. A családi iratok között találtam meg Vida Pál nevét, aláírását és munkásságára utaló bizonyítékokat.
Amikor megtudtam, hogy ki ő, írtam egy levelet a megyei szövetségnek. Ennek köszönhető a megtisztelő meghívás. Feleségemmel együtt szívesen jövünk ezekre az alkalmakra, immár négy éve. Sokat jelent számunkra ez az esemény. Örülök, hogy tavalyelőtt én adhattam át a nevével fémjelzett magas kitűntetést, a Vida Pál - díjat. Aláírását és a relikviákat kincsként őrzöm.
Eddig a tűzvédelemmel nem volt semmilyen kapcsolatunk - veszi át a szót Jolika, most azonban elhatároztuk, hogy alkalom adtán megnézünk egy tűzoltóversenyt. A kivetítőn látott fotók alapján biztosan nagyon izgalmas és érdekes.
A magam részéről annyit tudnék hozzátenni ehhez a szép történethez, hogy az Árvay házaspár biztosan nem fog csalódni, és a látottak, tapasztaltak alapján, még közelebb fog kerülni a tűzoltók népes családjához.


MÁSODIK TÉTEL

Mindhárom lány hamvasan fiatal, üde, csinos. Le sem tagadhatnák, hogy jó szívvel teszik a dolgukat, önszántukból, lelkesen. Magukon viselik tizennégy esztendejük minden ismérvét, igazi mai diáklányok, a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Kempelen Farkas Tagintézményének nyolcadikosai. Ha kell, kávéval kínálják a küldöttgyűlésre érkezőket, udvariasan, kedvesen, ha szükséges, kikeresik a küldöttek nevét a jelenléti íven, átadják a szavazócédulákat. Ám hogy kik is ők voltaképpen, azt csak ezek után tudom meg. Az ugyan leolvasható Nagy Enikő, Hersics Patricia és Zsigmond Gréta tűzoltó formaruhájáról, hogy a Pázmánd ÖTE ifjúsági leányrajának tűzoltói, de az nem, hogy többszörös országos bajnokok, a Franciaországban 2013-ban megrendezett ifjúsági tűzoltó olimpia 5. helyezettjei, akik most éppen Lengyelországba készülnek egy hasonló megmérettetésre. Bár roppant szerények, a szemükben ragyogó lelkesedést nem titkolhatják.
Mint azt tőlük megtudom, szülők, nagyszülők révén mindhármuk esetében van családi érintettség, így egyenes út vezetett a tűzoltóléthez. Három éve tagjai az egyesületnek. Meghirdették, hogy lehet jelentkezni, mi pedig mentünk - mesélik. És ami fontos, egy pillanatig sem bánták meg ezt a döntést. Elkezdtünk edzeni, hetenként két, versenyek előtt három - négy alkalommal - mesélik. Észre sem vettük - megszerettük. Versenyekre jártunk, jöttek az eredmények. Szeretnénk most is bizonyítani!
Ehhez a villáminterjúhoz is hozzáfűzném a saját véleményem: ti még nem tudjátok lányok, de majd megtanuljátok, hogy az, amit most csináltok, kihat az egész életetekre! Egy nagy közösség tagjai lesztek, felejthetetlen élmények és emlékek részesei. Addig pedig? Drukkolunk nektek júliusban: HAJRÁ PÁZMÁND!


HARMADIK TÉTEL

Csiszár István ny. tűo. alezredes neve jól cseng a tűzoltó berkekben. Pista bácsi, ahogy őt mindenki nevezi, örömmel fogadta, hogy az FMTSZ küldöttgyűlése tiszteletbeli tagként soraiba fogadta. Ebből az alkalomból elmondta, hogy apai nagyapja, a kis Vas megyei falu, Pápoc bírája, önkéntes tűzoltó egyesületet szervezett, melynek ő lett a parancsnoka. Pista bácsi korán elhalálozott édesapja is tűzoltó volt, természetes, hogy ő is folytatta a hagyományt, immár hivatásául választva a tűzvédelmet. Pályaválasztását gyermekkori emlékei motiválták, a faluban gyakorta bekövetkezett tűzesetek, melyek látványa elől annak idején a takaró alatt keresett menedéket. Fia is átvette a stafétabotot, tűzvédelmi mérnökként képviselve a családban a negyedik generációt.
Csiszár István végigjárta a ranglétra fokozatait, egyre magasabb beosztásokba került. Néhány esztendeig a mentő tűzvédelem területén dolgozott, később, mint mondta, a tűzmegelőzés lett az élete. Tekintélyt szerzett országszerte. Nyugdíjazásakor szép karriert tudhatott maga mögött, ám munkássága ekkor teljesedett ki igazán. A hagyományőrzés elkötelezett híveként írni kezdett. Tűzvédelmi témájú könyveket. Négy könyve jelent meg eddig, valamennyi Fejér megyei vonatkozású. Közéjük tartozik az FMTSZ története is.
Ha már két alkalommal megtettem, a krónikák krónikásának portrévázlatához is hozzáfűznék valamit: Erőt, egészséget Pista bácsi, élvezd sokáig a megye tűzoltóinak tiszteletét, barátságát!


Kovács Lászlóné


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe