A tartalomhoz

Főmenü:


2016

Kovács Lászlóné írásai

Közgyűlési beszámoló
Új elnök irányítja az FMTSZ munkáját


Események percről percre
A múlt értékei, a jövő célkitűzései és a jelen feladatai kovácsolódtak szoros egységbe a Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség rendes évi közgyűlésén, amelyre 2016. február 20-án került sor Székesfehérváron, a Megyeháza Réztermében.
Miként minden alkalommal, az érdemi munka most is ünnepi légkörben folyt, az együttgondolkodás jegyében, a tenni akarás igényével. A levezető elnöki tisztet a szövetség titkára, Farkas - Bozsik Gábor tű. alezredes töltötte be, aki üdvözölte a megjelenteket, megkülönböztetett tisztelettel dr. Petrin Lászlót, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatóját, Viza Attilát, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbiztonsági feladatokat ellátó tanácsnokát, Németi László tű. ezredest, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét, Geiger Zoltán alezredest, az igazgatóság megyei tűzoltósági főfelügyelőjét. A közgyűlésen jelen voltak a szakma elöljárói és tisztségviselői, köztük a tiszteletbeli elnök, a szövetség munkájában hosszú évtizedeken át meghatározó szerepet betöltő Mihály János ny. tű. ezredes, a meghívott vendégek között pedig ezúttal is ott találtuk a legendás tűzvédelmi szakember, Vida Pál rokonait: Árvay Gábort és nejét.
Ezt követően megállapítást nyert, hogy a közgyűlés határozatképes: az FMTSZ 41 tagszervezetéből 24 képviselteti magát. Jelenlévők a jegyzőkönyvvezető feladatkör betöltésére Farkas-Bozsik Annamáriát (Csákvár ÖTE) választották meg. Az érdemi munka a napirend ismertetésével vette kezdetét. Mielőtt a beszámolók és a hozzájuk fűzött szóbeli kiegészítések elhangzottak, Viza Attila tanácsnok köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit, tolmácsolva Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser - Palkovics András jókívánságait és köszönetét azért, hogy a nagy múltú szövetség a megyeszékhelyen munkálkodik, majd Németi László igazgatóhelyettes mondta el, hogy a hivatásos állomány nagyra értékeli önkéntes segítői tevékenységét, egyben biztosítja őket támogatásukról.
A Közgyűlés bejelentéssel folytatódott. Varga Ernő tűzoltó alezredes, az FMTSZ 2013-ban megválasztott elnöke családi okok miatt 2016. januárban lemondott tisztségéről.

A napirend, és ami mögötte van
A Közgyűlés időpontját megelőzően a tagszervezeteknek lehetősége nyílt a napirendben szereplő témakörök, az elért eredmények és a jövő terveinek megismerésére. A küldöttek (és Ön is kedves olvasó) a szövetség honlapján pontos képet kap erről. Az írásos anyag ismeretében az szövetség 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolók és a 2016. évi tervek vonatkozásában a küldöttek munkája a helyszíni szóbeli kiegészítésekre szorítkozott. Ennek során a leköszönő elnök elmondta, hogy a nyári viharkárok felszámolásához nagymértékben hozzájárultak az FMTSZ tagszervezetei (köztük Isztimir ÖTE, Vál, Vértesboglár ÖTE, Pázmánd és mások), Farkas - Bozsik Gábor titkár pedig statisztikával bizonyította, hogy az önkéntes tűzoltók hozzáállása kiváló. Varga Ernő elmondta azt is, hogy Pázmánd hosszú ideje végzett ifjúsági nevelő munkája öregbíti megyénk hírnevét, köszönet érte. Voltak az év során kuriózumok is, közéjük tartozik, hogy egy nemzetközi tűzoltóversenyen 72 éves versenyző indult Iszkaszentgyörgy színeiben. Örvendetes, hogy 2015-ben Lajoskomárom beavatkozó szervvé vált, ez a megye lefedettsége szempontjából lényeges, miként azt a kivetítőn láthattuk. Eredmény továbbá Vál és Lajoskomárom laktanyájának felújítása, a tűzoltómúlt értékeinek megőrzése szempontjából pedig nagy jelentőséggel bír, hogy a jövőben Székesfehérváron közterület őrzi Vida Pál nevét.
A napirendben a Felügyelő Bizottság beszámolója következett Nagy István bizottsági elnök előterjesztésében, aki elmondta, hogy a szövetség betartva a pénzügyi és bizonylati fegyelmet, megfelelő gazdálkodást folytatott. A beszámoló megbízható, valós adatokat tartalmaz. 2016-ra átlátható munkaprogrammal, megfelelő pénzügyi készlettel biztosítottak a munka feltételei. Egyben köszönetet mondott Lukács Valériának a könyvelésért, Mihály elnök úrnak pedig a honlap frissítéséért.
Miközben folyamatosan váltották egymást az FMTSZ tűzoltólétét demonstráló fotók a kivetítőn, először a 2015. évi költségvetési beszámoló és közhasznúsági jelentés, majd az éves tagdíj mértékének megállapítása szerepelt a napirendben, amelyet változatlanul 15.000 Ft/év mértékben hagytak jóvá jelenlévők. Végül a 2016. évi munkaprogram ismertetésére került sor, amelyhez az előzetes írásos anyag ismeretében újabb észrevétel nem érkezett. Jelenlévők a napirenden szereplő valamennyi témát 24 "igen" szavazattal, tehát egyhangúlag szavazták meg.
A következőkben Mihály János egy függőben lévő, befogadott pályázati lehetőségről szólt, melynek felhasználására több terv is született rövid idő alatt. Ugyancsak ő adott tájékoztatást az FMTSZ Alapszabálya és Választási Szabályzata módosításának módjáról és okáról. Ezeket a Polgári Törvénykönyv előírása szerinti jogszabályváltozás indokolja, a Választási Szabályzatban bekövetkezett módosulását pedig maga az új alapszabály vonja maga után. 2016. március 15 -i hatállyal kérni kell a közhasznúságot. Az FMTSZ jelen közgyűlésének jogosítványa az elnök személyének megválasztása. Az ismertetett változtatásokat a Közgyűlés egyhangúan megszavazta.

Régi elnök - új elnök
A Közgyűlés fontos feladata volt az új elnök megválasztása. A Választási Bizottság Nemes János (Isztimir ÖT) elnökletével állt fel, aki elmondta, hogy tizenöt tagszervezet élt jelöltállítási jogával. Ők az FMTSZ elnöki tisztére egyetlen személyt javasoltak: Molnár József tű. alezredest, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főtisztjét, akit jelenlévő küldöttek titkos szavazással, egyhangúan elnökükké választottak. Az új elnök megköszönte a bizalmat, nemcsak a küldötteknek, hanem az általuk képviselt tagszervezetek tagjainak is, majd ismertette programját (ld. honlap). Később, kérdésemre válaszolva elmondta azt is, hogy nem újat akar, hanem az FMTSZ folyamatos működését biztosítani, követve a megkezdett helyes irányt. Ebben "sok jó ember" munkájára számíthat, köztük az önkéntesekére, akik hasznos tagok.
Most már a vége felé közeledett a Közgyűlés, az "egyebek" következtek Farkas-Bozsik Gábor titkár felvezetésében, aki először az ifjúsági táborok (jelenleg Pázmádon és Fehérvárcsurgón működik) támogatásának pályázati rendszerével kapcsolatos javaslatról szólt, miszerint keretösszeget kapnának a jelentkezők. Az előterjesztést jelenlévők megszavazták. Farkas-Bozsik Gábor elmondta, hogy 2015-ben a szövetség széleskörű szakmai nevelő munkát végzett az ifjúság körében. Ezt a jövőben folytatni kívánják, intézményesített formában, tűzvédelmi szakemberek és pedagógusok közreműködésével, elhangzott javaslat alapján alapvető elsősegély nyújtási ismeretekkel kiegészítve. Ez a javaslat is követőkre talált, a szövetség pedig a számtalan magas tűzvédelmi tisztséget betöltő alelnök, Udvardi Sándor jóvoltából máris gazdagodott hat darab palack nélküli működőképes légzőkészülékkel.
E napirendi pont következő előadója a tűzoltó hagyományok elkötelezett híve és legjobb tudója, Csiszár István ny. tű. alezredes volt, aki már több alkalommal emelt szót a rendkívül rossz állapotban lévő egyedülálló szakmai emlék, az 1895-ben József főherceg jóvoltából épült alcsúti mászótorony felújítása ügyében. "A múlt emlékei a jövő útjelzői" - mondta segítséget kérve. Az FMTSZ keresi a megoldást. A folytatásban a tiszteletbeli elnök, Mihály János beszélt a 2016-ban megrendezésre kerülő tűzoltóversenyekről, egyben arról, hogy jelentkezőket vár a versenybírói felkészítésre.

Elismerések átadása
A Közgyűlés záróakkordjaként elismerések átadására került sor, kuriózumként egyszerre három szövetségi elnök jelenlétében. A laudátumokat Farkas-Bozsik Gábor titkár ismertette. Elsőként e sorok íróját érte az a megtiszteltetés, hogy az FMTSZ munkájának segítése indokával, őszinte örömére Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet vehetett át. Ugyanebben a kitüntetésben részesült a tűzvédelem érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért id. Lőrincz László (Pázmánd ÖT), míg fia, ifj. Lőrincz László, aki szintén ennek az egyesületnek a tagja, a megyei szövetség legmagasabb elismerését, a Vida Pál emlékgyűrűt érdemelte ki (ld. honlap: Nem esik messze az alma a fájáról címen). Végezetül Varga Ernő leköszönt elnök munkáját köszönte meg a szövetség.
Még a Közgyűlés szünetében nyílt alkalmam a küldöttek egyikével, Róth István lovasberényi ÖTE elnökkel szót váltani. Mint mondotta, az 1878-ban létesült, 2010-ben a fiatalok javaslatára újjáalakult, húsz tagból álló egyesület (amelyben három lány is van) minden segítséget megkap a szövetségtől. Ők maguk is jó kapcsolatban vannak a társegyesületekkel, hiszen az, hogy jól működjenek, csak összefogással valósítható meg. Ezt várja a jövőben is, jó munkát kívánva.
Kovács Lászlóné

-----------------------------------------------------------------

MOLNÁR JÓZSEF TŰ. ALEZREDES FMTSZ ELNÖK FELSZÓLALÁSA
MEGVÁLASZTÁSA ALKALMÁBÓL


Tisztelettel köszöntöm Önöket, s engedjék meg, hogy megköszönjem az FMTSZ Közgyűlésének, hogy megajándékoztak bizalmukkal. Köszönöm Önöknek, Önökön keresztül mindazoknak, akiket képviselnek, hogy megválasztottak az FMTSZ elnökének. Az FMTSZ több, mint 125 éves múlttal rendelkezik, de ha csak az utolsó 24 évet - az újkori történelmet nézzük - megállapítható, hogy eredményes évtizedek állnak a szövetség mögött, ezeket az eredményeket szeretném a jövőben is elérni Önökkel, az Önök segítségével. Úgy gondolom, ennek a szervezetnek, melynek céljai oly nemes eszméket képviselnek, amelyek megkérdőjelezhetetlenek, dicsőség tagjának lenni, még nagyobb dicsőség azt vezetni. A beszámolóban a 2016. évi célok megfogalmazásra kerültek, melyekkel magam is azonosulok. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak közé sorolom:
- képzés, oktatás, oktatási segédletek készítése, kiadása
- tűzoltóverseny szervezése
- utánpótlás megszólítása, táboroztatása
- propaganda, ill. felvilágosító munka
- törvényes és aktív működés
- eredményes gazdálkodás
- pályázati lehetőségek kihasználása (élni vele, terjeszteni)
- a múlt értékeinek megőrzése, felkutatása
- aktív részvétel a közéletben, társadalmi rendezvényeken
- együttműködés társszervezetekkel
- tagjaink munkájának elismerése
Hát nem kevés, és ezek csak címszavak. A konkrétumokat ne most kérjék számon rajtam, szeretném majd tisztán látni helyzetünket, forrásainkat, lehetőségeinket, mert azok sok mindent befolyásolnak. Mivel évtizedek óta ismerem a tagszervezeteket, azok tagjait, az elnökség tagjait, azokat, akik kérés nélkül is hozzátettek a Tűzoltó Szövetséghez, bízom benne, hogy sikeresen megvalósulnak terveink, közös munkánk eredményes lesz. Ehhez kérem valamennyiük segítségét és támogatását céljaink eléréshez. Mi mást kívánhatnék mindannyiunknak, mint sok erőt és jó egészséget! Köszönöm, hogy meghallgattak.

--------------------------------------------------------------------

NEM ESETT MESSZE AZ ALMA A FÁJÁTÓL
Tűzoltóünnep a pázmándi Lőrincz családban

Nem szokványos, sőt a legritkábban adatik meg, hogy egy család két tagja magas kitűntetésben részesüljön. Mindezt egyazon alkalomból, azonos időben és helyszínen, voltaképpen hasonló tevékenységért. Márpedig 2016. február 20- án Székesfehérváron, az FMTSZ éves Közgyűlésén ez megesett. A két ünnepelt Pázmánd ÖT képviseletében volt jelen. Egyiküket, ifj. Lőrincz Lászlót nem érték teljesen váratlanul a történések, mivel technikai okok miatt már korábban tudomására jutott, a másik díjazott viszont semmiről nem tudott.
Az ünnepi esemény levezető elnöke, Farkas-Bozsik Gábor, az utolsó napirendi pont bevezetéseként elmondta, hogy a legmagasabb olyan kitűntetés, amit önkéntes tűzoltó kaphat, a Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett. Ezt a rangos elismerést vehette át az az id. Lőrincz László, aki egy tűzoltó dinasztia középső tagja, hiszen édesapja is Szent Flórián követője volt, és aki fiából is tűzoltót nevelt, miközben ő maga 12 éves kora óta, 58 éve tartozik ebbe a nagy családjába. id. Domak András volt a parancsnok - meséli, ő alapította az úttörő tűzoltócsapatot, ezzel el is dőlt az ifjúsági, később felnőtt versenyekkel fémjelzett jövő. Szekszárd különösen kedves számára: tagja volt az országos versenyt nyert csapatnak. Hosszú éveken át dolgozott az egyesület titkáraként. Aktív ma is, az önálló vonulási jogosítvánnyal rendelkező egyesület tagja. Mint mondta, a kitűntetés megtiszteltetés számára.
Ilyen háttér mellett nem csoda, hogy ifj. Lőrincz László követte a példaértékű utat. Őt tízévesen vitte el édesapja az első edzésre, attól kezdve el sem tudta volna képzelni másképpen az életét. A versenyzést szerette meg leginkább, annyira, hogy ő készítette fel társait. Közben elvégezte a különféle versenybírói tanfolyamokat is. A Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola gyakorlati oktatója életét a fiatalok nevelésére tette fel. Pázmánd szerencsés helyzetben van - mondja, adottak a személyi feltételek. A sikeres munka záloga már a legkisebbeknél eldől, erre Domak Tiborné óvodapedagógus személye a garancia, aztán következnek ők Domak Tiborral, és a magas színvonalon felkészített ifjúsági csapatok meg sem állnak a hazai- és nemzetközi tűzoltóversenyeken a dobogó legmagasabb fokáig. ifj. Lőrincz László nevét ismeri az ország, sőt, jól cseng Szerbiában, Szlovéniában, Svájcban, Ausztriában is. Pázmánd csapatai három egymást követő tűzoltó olimpiára jutottak ki, Szlovéniában, Franciaországban és Lengyelországban egyaránt jól szerepeltek. Most már fiain, Mártonon és Bertalanon, valamint testvére két fián van a sor, akik folytatják a családi hagyományt. Ha elődeink látnák, hogy Pázmánd mivé lett! Hogy szakképzett személyi állomány lakja a "palotát", hogy önálló beavatkozásra alkalmas felszereléssel bírunk! Célom mindezt megköszönni - mondja. Az FMTSZ viszont neki köszönte meg a maga módján a színvonalas, lelkiismeretes munkát. Jó helyre került a díszes pecsétgyűrű, a megyei szövetség által alapított Vida Pál Emlékdíj!
Kovács Lászlóné


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe